Nagradna igra ''Povrnemo stroške nakupa''

SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI "POVRNEMO STROŠKE NAKUPA"

1. Splošne določbe
Ta pravila in pogoji opredeljujejo sodelovanje v nagradni igri »Povrnemo stroške nakupa« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki bo potekala od 1.1.2021 do 30.6.2021.

Pravila sodelovanja v nagradni igri bodo objavljena na naslovu www.odeja.si (v nadaljevanju: spletna stran Odeja) pred začetkom nagradne igre in bodo dostopne vsaj še en mesec po zaključku nagradne igre.
Organizator nagradne igre je podjetje Odeja d.o.o., Kidričeva 80, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju: organizator).

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje tako, da v času od 1.1.2021 do 30.6.2021 v spletni trgovini Odeja opravi spletni nakup in po opravljenem nakupu poda oceno o opravljenem nakupu ter oceno o prejetem izdelku.

Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v povezavi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na naslov Odeja d.o.o., Kidričeva 80, 4220 Škofja Loka ali na svetovanje@odeja.si.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči posameznik potrjuje, da sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Povrnemo stroške nakupa« in da se z njimi strinja.

2. Trajanje in lokacija nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 1.1.2021 do 30.1.2021 na spletni strani Odeja.

3. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Odeja in spodbujanje interakcije med blagovno znamko Odeja in njenimi potrošniki.

4. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 18 let ali več, ki opravijo spletni nakup in po opravljenem nakupu podajo oceno o opravljenem nakupu ter oceno o prejetem izdelku. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja.

5. Način sodelovanja v nagradni igri
Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje tako, da v času od 1.1.2021 do 30.6.2021 v spletni trgovini Odeja opravi spletni nakup in po opravljenem nakupu poda oceno o opravljenem nakupu ter oceno o prejetem izdelku.

6. Pravila sodelovanja v nagradni igri
Posameznik, ki bo v navedenem obdobju, v spletni trgovini Odeja opravil spletni nakup, bo po opravljenem nakupu prejel e-mail sporočilo s pozivom za oddajo ocene spletne trgovine, po preteku 14 dni po opravljenem nakupu pa e-mail s pozivom za oddajo ocene izdelka. V nagradni igri bo tako sodeloval vsak posameznik, ki bo opravil nakup in oddal oceno spletne trgovine in/ali oceno izdelka ter se v posameznem koraku strinjal s splošni pogoji nagradne igre.

7. Izbor nagrajenca
Izmed vseh sodelujočih, ki so se strinjali s sodelovanjem v nagradni igri, bo 3-članska komisija organizatorja do 10. julija 2021 z naključnim žrebom izbrala enega sodelujočega, ki je v zahtevanem času opravil spletni nakup in podal oceno o nakupu ali prejetem izdelku.
Komisijo nagradne igre sestavljajo: Tatjana Mencigar, Tanja Orel in Anita Šolar.
Odločitev žirije je dokončna in se nanjo ni mogoče pritožiti.
Nagrajenec bo obveščen na naslov elektronske pošte ali na telefonsko številko, ki jo je zapisal pri opravljenem nakupu. Končni izbor nagrajenca bo z njegovim imenom in priimkom objavljen na spletnem mestu Odeja.si in na Facebook strani Odeja.

8. Nagrada in način prevzema nagrade
Nagrada za izžrebanega sodelujočega je povračilo celotne vrednosti spletnega nakupa, opravljenega v času med 1.1.2021 do 30.6.2021.
Nagrajencu bo nagrada izročena v obliki nakazila gotovine na njegov transakcijski račun ali pa mu bo gotovina izročena osebno v trgovini.
Nagrada je izdana na ime, zato ni prenosljiva. Menjava nagrade ni mogoča. 
Nagrajenec bo o nagradi, pogojih (časovnih rokih in drugih pogojih) in načinu prevzema nagrade obveščen po e-pošti na naslov, ki so ga vpisal na kupon za sodelovanje v nagradni igri.

Nagrajenec bo za prevzem nagrade organizatorju dolžan posredovati naslednje podatke:

  • ime in priimek
  • naslov stalnega prebivališča
  • davčno številko
  • številko transakcijskega računa in ime banke (v primeru, da želi bančno nakazilo)
  • naslov trgovine Odeja (v primeru, da želi osebno prevzeti nagrado)

Če organizator v roku 28 dni od trenutka, ko nagrajencu pošlje obvestilo o tem, da je bil izbran, iz katerega koli razloga (npr.: nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov nagrajenca je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršen koli drug namen.

V primeru, da bo nagrada presegala vrednost 42 EUR, bo organizator za nagrajenca od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • se ugotovi, da je sodelujoči v anketi sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji.

9. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o ponudbi organizatorja, vzorčenja in statistične obdelave podatkov. 
Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v anketi za namene neposrednega trženja, in sicer po e-pošti na naslov svetovanje@odeja.si ali pisno na naslov organizatorja: Odeja d.o.o., Služba za marketing, Kidričeva 80, 4220 Škofja Loka. Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora osebne podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane zahteve. 
Organizator bo hranil osebne podatke sodelujočih, posredovanih v sklopu posameznega kviza še 365 dni po poteku nagradne igre.
Nagrajenec organizatorju dovoljuje objavo svojega imena in priimka v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre oz. prevzema nagrade.

10. Odgovornosti organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • (ne)resničnost podatkov, ki jih v kupon vnese sodelujoči, 
  • vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v anketi. 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v anketi. 

11. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Odeja in na spletni strani Odeja.

Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@odeja.si.

 
Škofja Loka, 31.12.2020