SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI "Praznujemo svetovni dan spanja in odeje"

1. Splošne določbe

Ta pravila in pogoji opredeljujejo sodelovanje v nagradni igri »Praznujemo svetovni dan spanja in odeje« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki bo potekala od 11.3. do 18.3.2019 v okviru praznovanja svetovnega dneva spanja in odeje.

Pravila sodelovanja v nagradni igri bodo objavljena na naslovu www.odeja.si (v nadaljevanju: spletno mesto) pred začetkom nagradne igre in bodo dostopna vsaj še en mesec po zaključku nagradne igre.

Organizator nagradne igre je podjetje Odeja d.o.o., Kidričeva 80, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju: organizator).

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje tako, da opravi nakup na spletnem mestu www.odeja.si ali v eni izmed fizičnih trgovin (v nadaljevanju: trgovine). Celoten seznam trgovin je na voljo na naslednji povezavi: https://odeja.si/slo/trgovine. Za opravljen spletni nakup se mora posameznik v nakupovalni košarici strinjati s Pravili in pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pravila), v fizični trgovini pa je za sodelovanje potrebno izpolniti »Kupon za sodelovanje v nagradni igri« (v nadaljevanju: kupon), ki ga sodelujoči pridobi pri blagajni. Sodelujoči v okviru nagradne igre posredujejo podatke organizatorju. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v povezavi z nagradno igro lahko se posreduje organizatorju na naslov Odeja d.o.o., Kidričeva 80, 4220 Škofja Loka ali na svetovanje@odeja.si.

S sodelovanjem v nagradni igri posameznik potrjuje, da sprejema pravila nagradne igre »Praznujemo svetovni dan spanja in odeje« in da se z njimi strinja.

2. Trajanje in lokacija nagradne igre

Nagradna igra poteka od ponedeljka, 11.3.2019 do ponedeljka, 18.3.2019 na spletnem mestu organizatorja in v vseh trgovinah.

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Odeja in spodbujanje interakcije med blagovno znamko Odeja in njenimi potrošniki.

4. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 18 let ali več, ki v času od 11.3. do 18.3.2019 opravijo nakup na spletnem mestu ali eni izmed trgovin. Za spletne nakupe mora biti plačilo nakupa izvedeno v času trajanja nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja.

5. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi kupci, ki v času od 11.3.2019 do 18.3.2019 opravijo nakup na spletnem mestu ali v eni izmed trgovin.

Posameznik v spletnem mestu sodeluje tako, da v zahtevanem času opravi nakup in izvede plačilo. Z opravljenim nakupom se mora v nakupovalni košarici strinjati s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri.

Posameznik, ki opravi nakup v trgovini, pa sodeluje tako, da izpolni »Kupon za sodelovanje v nagradni igri«, ki ga pridobi pri blagajni. Zahtevani podatki so: ime, priimek, e-mail naslov, telefon, številka računa, podpis.

6. Pravila sodelovanja v nagradni igri

Nakup in plačilo sta pogoja za sodelovanje v nagradni igri. Za spletne nakupe se mora posameznik v nakupovalni košarici strinjati s pravili sodelovanja v nagradni igri. Plačilo spletnega naročila mora biti opravljeno v času trajanja nagradne igre. Za nakupe v trgovinah pa mora posameznik na kupon izpisati vse zahtevane podatke.

Sodelujoči, ki posreduje podatke, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil organizatorju ali katerim koli tretjim osebam s posredovanimi podatki.

7. Izbor nagrajenca

Izmed vseh sodelujočih, ki so se strinjali s sodelovanjem v nagradni igri ter so v času trajanja nagradne igre opravili in izvedli plačilo nakupa, bo 3-članska komisija organizatorja v ponedeljek, 25. marca 2019, z naključnim žrebom izbrala 5 nagrajencev. Komisijo nagradne igre sestavljajo: Tatjana Mencigar, Tanja Orel in Nives Kržišnik.

Odločitev žirije je dokončna in se nanjo ni mogoče pritožiti.

Nagrajenci bodo obveščeni na naslov elektronske pošte in na telefon, ki so ga vpisali pri spletnem nakupu ali na kupon za sodelovanje v nagradni igri. Končni izbor nagrajencev bo z imeni in priimki objavljen na spletnem mestu Odeja.si in na Facebook strani Odeja.

8. Nagrada in način prevzema nagrade

Organizator bo v nagradni igri podelili 5 srednje toplih odej Roma Medium.

Nagrajenci bodo nagrado lahko prevzeli v eni izmed trgovin. Za nagrajenca, ki bo svoj nakup opravili v spletni trgovini, se v skladu z dogovorom organizatorja lahko nagrada pošlje na naslov stalnega prebivališča. Menjava nagrade ni mogoča.

Nagrajenci bodo o nagradah, pogojih (časovnih rokih in drugih pogojih) in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-pošti ali preko telefonske številke, ki so jo posredovali v okviru sodelovanja v nagradni igri.

Nagrajenec bo za prevzem nagrade organizatorju dolžan posredovati naslednje podatke:

-          ime in priimek;

-          naslov stalnega prebivališča (v primeru, da želi nagrado prevzeti na naslovu stalnega prebivališča);

-          naslov trgovine Odeja (v primeru, da želi osebno prevzeti nagrado).

Če organizator v roku 28 dni od trenutka, ko posameznemu nagrajencu pošlje obvestilo o tem, da je bil izbran, iz katerega koli razloga (npr.: nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov nagrajenca je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršen koli drug namen.

V primeru, da bo nagrada presegala vrednost 42 EUR, bo organizator za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajencev.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

-          se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

-          se ugotovi, da je sodelujoči v anketi sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji.

9. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o ponudbi organizatorja, vzorčenja in statistične obdelave podatkov.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v anketi za namene neposrednega trženja, in sicer po e-pošti na naslov svetovanje@odeja.si ali pisno na naslov organizatorja: Odeja d.o.o., Služba za marketing, Kidričeva 80, 4220 Škofja Loka. Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora osebne podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane zahteve.

Organizator bo hranil osebne podatke sodelujočih, posredovanih v sklopu posameznega kviza, še 365 dni po poteku nagradne igre.

Nagrajenci organizatorju dovoljujejo objavo svojih imen in priimkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre oz. prevzema nagrade.

10. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

-          (ne)resničnost podatkov, ki jih v kupon vnese sodelujoči,

-          vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v anketi.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v anketi.

11. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Odeja in na spletni strani Odeja.

Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@odeja.si.

Škofja Loka, 8. 3. 2019